Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Stowarzyszenie Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i nadany został KRS 571837

STATUT STOWARZYSZENIA

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne: nazwa, charakter, siedziba i teren działania. 3

Art. 1 – Nazwa. 3

Art. 2 – Charakter działania. 3

Art. 3 – Siedziba i teren działania. 3

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania. 3

Art. 4 – Cele. 3

Art. 5 – Środki działania. 4

ROZDZIAŁ III – Członkowie. 5

Art. 6 – Członkowie. 5

Art. 7 – Prawa członka zwyczajnego. 6

Art. 8 – Obowiązki członka zwyczajnego. 6

Art. 9 – Członkowie wspierający i honorowi 6

Art. 10 – Odznaka. 7

ROZDZIAŁ IV – Władze. 7

Art. 11 – Władze. 7

Art. 12 – Zebranie walne członków.. 7

Art. 13 – Zarząd. 8

Art. 14 – Prezes Stowarzyszenia. 9

Art. 15 – Komisja Rewizyjna. 9

Art. 16 – Ważność uchwał 10

ROZDZIAŁ V – Fundusze i gospodarka. 10

Art. 17 – Majątek. 10

Art. 18 – Działalność gospodarcza. 10

Art. 19 – Fundusze. 10

Art. 20 – Nieruchomości 11

ROZDZIAŁ VII – Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia. 11

Art. 21 – Zmiany w statucie. 11

Art. 22 – Rozwiązanie. 11

Art. 23 – Sprawy nieokreślone statutem. 11

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne: nazwa, charakter, siedziba i teren działania

Art. 1 – Nazwa

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich, i zwane jest dalej Stowarzyszeniem i jest kontynuatorem koleżeńskiego Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich.
 2. Stowarzyszenie zrzesza miłośników broni i barwy, kolekcjonerów militariów i badaczy dziejów uzbrojenia i wyposażenia wojskowego oraz historyków wojen.

 

Art. 2 – Charakter działania

 1. Stowarzyszenie jest niezależne, samorządne i apolityczne.
 2. Stowarzyszenie opiera się na dobrowolnej działalności swoich członków.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm. ) i  zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Art. 3 – Siedziba i teren działania

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej.

 

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

 

Art. 4 – Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii broni, barwy, wojska i wojen;

2) badanie i propagowanie historii oręża polskiego;

3) kultywowanie tradycji Wojska Polskiego;

4) upowszechnianie postaw patriotycznych i pro-obronnych, doskonalenie umiejętności i popularyzacja sportów pro-obronnych;

5) badanie, wykorzystanie, konserwacja oraz opieka nad wojskowymi zabytkami i fortyfikacjami;

6) prowadzenie i popieranie inicjatyw odnowy zabytków;

7) pozyskiwanie i kolekcjonowanie przedmiotów związanych z historią broni i wojska;

8) kultywowanie tradycji i dorobku koleżeńskiego Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich działającego w Warszawie od 1965 r.;

9) rozwijanie krajoznawstwa, dbałości o kulturę fizyczną i zdrowie.

 

Art. 5 – Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

 1. Działalność oświatową w postaci prelekcji, wystaw i wydawnictw w formie a) organizowania zebrań o charakterze naukowym i klubowym;
 2. organizowania wystaw i imprez okolicznościowych;
 3. publikowania prac badawczych i opracowań członków Stowarzyszenia i innych osób zajmujących się historią wojskowości;
 4. poznawania i popularyzowania prawa regulującego problemy broni, amunicji i ochrony zabytków oraz propagowania idei  właściwego stosowania przepisów prawa;
 5. piętnowania dewastacji historycznych miejsc pamięci, stanowisk archeologicznych i działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa i krajobrazu historycznego i kulturowego.

 

 1. Niedochodowe organizowanie i uczestnictwo w imprezach, uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych i pokazach związanych z:
  1. historią Polski, polskiego oręża i wojska;
  2. rozwojem świadomości patriotycznej społeczeństwa;
  3. reprezentowaniem i upamiętnianiem tradycji polskiego oręża w kraju i poza granicami Polski.
 1. Współpracę z:
  1. właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, oraz z placówkami kultury, oświaty i wychowania;
  2. organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  3. osobami i instytucjami realizującymi działania o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 1. Niedochodowe organizowanie szkoleń wśród członków Stowarzyszenia oraz innych organizacji prowadzących działalność o zbliżonych celach.
 1. Działalność informacyjną, wydawniczą i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, programów audio-wizualnych i dźwiękowych, produkcji filmowej, tworzenia serwisów internetowych na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Wspieranie i rozwijanie idei kolekcjonerstwa i muzealnictwa.
 1. Niedochodową organizację sympozjów, konferencji, odczytów, pokazów i konkursów.
 1. Podejmowanie działań obejmujących:
 1. wspieranie rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. propagowanie nauki, oświaty i wychowania;
 3. promocję i organizację wolontariatu;
 4. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. wspieranie prac na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

ROZDZIAŁ III – Członkowie

 

Art. 6 – Członkowie

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, którzy:
  1. złożą pisemny wniosek o przyjęcie,
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie zostali pozbawieni praw publicznych,
  4. mają rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,
  5. odbyli roczny staż kandydacki, ale ten wymóg nie dotyczy członków Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, którzy złożą akces do Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków honorowych
  3. Członków wspierających
 3. Członkiem zwyczajnym w Stowarzyszeniu może być osoba niepełnoletnia, jeżeli spełni warunki określone w Statucie oraz przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego.
 4. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o powstaniu lub ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Godność członka honorowego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Skreślenie z listy członków następuje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 m-cy,
  3. wykluczenia przez Zarząd za rażące nie wywiązywanie się z obowiązków członka określonych w Statucie,
  4. wykluczenia przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem lub na szkodę Stowarzyszenia,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych lub karę pozbawienia wolności,
  6. śmierci członka.
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ulec zawieszeniu na wniosek osoby zainteresowanej.

Art. 7 – Prawa członka zwyczajnego

 1. Wszyscy członkowie zwyczajni mają te same prawa.
 2. Członkowie zwyczajni mogą:
  1. brać udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać wnioski i uwagi do władz Stowarzyszenia,
  4. odwoływać się od decyzji władz,
  5. wnosić własne inicjatywy programowe,
  6. inicjować i podejmować działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu przysługuje członkowi odwołanie pisemne do Zebrania walnego członków.
 2. Sposób i tryb składania oraz rozpatrywania odwołań określa uchwała   Zarządu.

 

Art. 8 – Obowiązki członka zwyczajnego

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. stosowania postanowień statutu oraz regulaminów Stowarzyszenia,
  2. opłacania składki członkowskiej,
  3. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek udziału w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

Art. 9 – Członkowie wspierający i honorowi

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b) śmierci lub ustania osobowości prawnej;
c) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.

 1. Stowarzyszenie ma prawo nadawać tytuł członka honorowego.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 3. Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający są zwolnieni z płacenia składek i mają prawo do otrzymania odznak Stowarzyszenia.

 

Art. 10 – Odznaka

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnego znaku organizacyjnego, zwanego dalej „logo”, pieczęci, odznaki organizacyjnej, honorowej i okolicznościowej.
 2. Wzory „logo” i pieczęci określa Zarząd w drodze uchwały.
 3. Wzory odznak i tryb ich nadawania określa Zarząd w drodze Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV – Władze

 

Art. 11 – Władze

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie walne członków
  2. Zarząd
  3. Komisja rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Art. 12 – Zebranie walne członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie walne członków zwane dalej Zebraniem.

 1. Zarząd po upływie kadencji władz określonej w Statucie zwołuje Zebranie wyborcze.
 2. W trakcie trwania kadencji Zarząd zwołuje Zebranie sprawozdawcze po upływie kolejnego roku kalendarzowego w celu przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz uchwalenia programu działania.
 3. Zarząd zwołuje Zebranie nadzwyczajne w przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji rewizyjnej lub co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie w celu, w jakim zostało zwołane.
 5. O terminie Zebrania powiadamia się członków Stowarzyszenia pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.
 6. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli w obradach uczestniczyła więcej niż połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
 7. W drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień minimum 30 minut później Zebranie może obradować skutecznie bez względu na liczbę obecnych.
 8. W Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym bez prawa głosowania.
 9. Do wyłącznej kompetencji Zebrania należy:
  1. uchwalanie regulaminu i porządku obrad zebrania,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie zmian statutu,
  6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie planu finansowego
  9. ustalanie górnej granicy zobowiązań, jakie może podjąć Zarząd w imieniu Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, jak też wyłonienie kandydatów do władz tych organizacji
  11. rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Zebrania,
  12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

 1. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga obecności 2/3 członków Stowarzyszenia i większości 2/3 głosów.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny według ustaleń Zebrania. Wszystkie głosowania personalne odbywają się w trybie tajnym.

 

Art. 13 – Zarząd

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa i czterech członków Zarządu.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnika.
 4. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze podczas Zebrania walnego.
 5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa funkcję tę pełni jeden z Wiceprezesów.
 6. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami Zebrania walnego, w tym :
  1. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  3. podejmowanie decyzji o wpisaniu kandydatów na listę członków oraz decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w zakresie zawieszenia członkostwa na podstawie przepisów odnośnych,
  5. zwoływanie Zebrania walnego zwykłego i nadzwyczajnego,
  6. powoływanie komisji problemowych i ustalanie regulaminów ich pracy,
  7. przygotowywanie zmian w statucie,
  8. podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej,
  9. podejmowanie decyzji o przyjęciu darowizn i zapisów oraz nabywaniu, obciążaniu i zbywaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
  10. przygotowywanie projektu programu działania przedstawianego następnie Zebraniu Walnemu,
  11. opracowanie i uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  12. opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
  13. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia
  14. archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia.
  15. rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz w kwartale.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

 

Art. 14 – Prezes Stowarzyszenia

 1. Prezes kieruje pracą Stowarzyszenia.
 2. Prezes:
  1. koordynuje pracę Zarządu,
  2. przedstawia kandydatów na Skarbnika, Sekretarza i wiceprezesów
  3. zwołuje posiedzenia Zarządu.

 

Art. 15 – Komisja Rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.
 2. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
 3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  2. kontrola działalności Zarządu w zakresie realizacji budżetu Stowarzyszenia
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Zebraniu walnym,
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Zebrania walnego,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu;
 4. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów.

 

Art. 16 – Ważność uchwał

 1. Dla ważności wszelkich uchwał i decyzji kolegialnych władz wymagana jest, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykła większość głosów przy obecności więcej niż połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ V – Fundusze i gospodarka

Art. 17 – Majątek

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. Nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków i zapisów,
  4. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  5. dotacji i subwencji
  6. dochodów z majątku,
 3. Wszelkie dochody są przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Art. 18 – Działalność gospodarcza

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

Art. 19 – Fundusze

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz wolontariuszy.
 2. Wydatki związane z działalnością statutową członków mogą być pokrywane z majątku Stowarzyszenia. Zasady pokrywania tych wydatków określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie walne.
 3. Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia. w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakup przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Zarząd w drodze uchwały ma prawo zwolnić z płacenia składek członka Stowarzyszenia.

 

Art. 20 – Nieruchomości

 1. Stowarzyszenie może pozyskiwać, nabywać, zbywać oraz obciążać nieruchomości na podstawie uchwały Zarządu – na potrzeby prowadzonej działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ VII – Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Art. 21 – Zmiany w Statucie

 1. Zmiana Statutu wymaga obecności 2/3 członków Stowarzyszenia i większości 2/3 głosów.
 2. Wnioski w sprawie zamiany Statutu może złożyć każdy członek zwyczajny do Zarządu, który opiniuje je pod kątem zgodności prawnej i przedkłada do rozpatrzenia przez Zebranie walne.

Art. 22 – Rozwiązanie

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na mocy uchwały Zebrania walnego lub w innych przypadkach przewidzianych prawem zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do wzięcia w nim udziału.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie walne określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku, pozostałego po spłacie zobowiązań.

 

Art. 23 – Sprawy nieokreślone statutem

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie postanowienia uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, o ile nie naruszają one przepisów prawa
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w pierwszej kolejności wyczerpać drogę postępowania wewnątrz organizacyjnego; w przypadku nieosiągnięcia zgody członek Stowarzyszenia może skorzystać z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

 

Komitet Założycielski