Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Na posiedzeniu Zarządu SKMDMP postanowiono, iż z powodu braku możliwości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w statutowym terminie (tj. czerwiec br.), w celu zakończenia dotychczasowej kadencji Zarządu i wyborów nowego, działalność Zarządu będzie trwać do wyborów, które odbędą się w październiku br.

W okresie tym Zarząd będzie realizował tylko dotychczas przyjęte plany i uchwały. Plan działań na rok 2021, budżet i itd. będą już w gestii nowego Zarządu.

Zarząd zwraca się z prośbą o liczny i aktywny udział Członków w Walnym Zebraniu.

 

W październiku br. ze smutkiem pożegnaliśmy naszego długoletniego Kolegę – Kazimierza Gutowskiego

Jego odejście było dla nas dużym zaskoczeniem i niepowetowaną stratą!

Cześć Jego pamięci!

Sesja naukowa odbędzie się 25.11.2018 r. (niedziela) w sali Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

Tematem przewodnim jest udział Polaków, żołnierzy w mundurach państw centralnych i Ententy, którzy dzięki płonącemu w ich sercach polskiemu duchowi byli autentycznymi autorami odrodzenia polskiej państwowości, nazwanej niepodległością.

Tytuł sesji: Polska odrodzona w okopach wojny 1914 – 1918

   Program sesji:

10:30 – Przywitanie gości i otwarcie sesji

   Blok I

Bogusław Perzyk, Z polskim językiem, wiarą i tradycjami – przez wojenną zawieruchę pod obcymi sztandarami;

Dariusz Andruszkiewicz, Z okopów frontu zachodniego 1914 – 1918, ku niepodległości Polski;

Maciej Prószyński, Rola Polonii amerykańskiej w formowaniu Armii Polskiej we Francji w 1917 roku;

Witold Ławrynowicz, Ochotnicy spośród Polonii w Rochester N.Y. w wojnie 1914 – 1918;

Jacek Jaworski, Zapomniane Legiony Polskie od Irkucka do Monte Grappa.

   Przerwa

   Blok II

Maciej Winnik, Guziki Legionów Polskich sformowanych w Cesarstwie Austro-Węgierskim;

Michał Grzesiak, Rosyjska, a jednak Polska – unikatowa pamiątka związana z pierwszą bitwą Legionu Puławskiego;

Grzegorz Krogulec, Drobny symbol końca Polskiego Korpusu Posiłkowego;

Paweł Zaniewski, Akcenty polskie na tle rozwoju techniki wojskowej przełomu XIX i XX wieku.

Zakończenie sesji planowane jest na godzinę 15:30

Wstęp wolny.

Zarząd SKMDMP informuje, że termin odświętnego spotkania z okazji 100 rocznicy 11 listopada połączonej z prelekcjami ustalono na niedzielę 25 listopada 2018 w Ośrodku Kultury na Rynku Starego Miasta 2. Dalsze szczegóły będą przekazywane w miarę dokonywania ustaleń.

W ramach spotkania planowane jest wygłoszenie 9 referatów oraz wystawa.

Referaty będą efektami badań członków SKMDMP

Rozpoczęcie o godz. 11:00

W dniu 5.06.2018 Zarząd SKMDMP pojął uchwalę o zorganizowaniu konferencji naukowej poświęconej wysiłkowi Polaków – żołnierzy obcych armii w odzyskanie państwowości polskiej w latach 1914 – 1918.

Tytuł roboczy: Polska wykuta w okopach 1914 – 1918

Termin: – do ustalenia  – sobota przełom października i listopada br.

Komitet organizacyjny;

  1. Bogusław Perzyk
  2. Maciej Prószyński
  3. Jacek Jaworski

Członków SKMDMP, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i wynikami badań prosimy o składanie tematów referatów.

Długość wystąpienia: 30 minut

W założeniu  tematyka konferencji ma obejmować wszelką aktywność Polaków – żołnierzy we wszystkich formacjach walczących w czasie pierwszej wojny światowej armii. Pożądanym w referacie jest nawiązanie do pozostałości materialnej – przedmiotów mających polski charakter – jak przystało to na nasze stowarzyszenie.

Z racji ograniczeń lokalowych oraz logistycznych liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Chętnych prosimy o przysyłanie zgłoszeń uczestnictwa – poprzez formularz kontaktowy albo bezpośrednio przez komitet organizacyjny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu 15.01.2018 r. zgodnie z zapowiedzią odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia.

Pan Prezes Bogusław Perzyk przedstawił sprawozdanie Zarządu, w którym podsumował działalność w 2017 roku.

M.in. odbyło się 9 spotkań naukowych, jedna wycieczka (Liw), przyjęto w poczet członków jedną osobę, jedna została skreślona z listy członków.

Prezes nakreślił także plany działalności na rok bieżący

Następnie skarbnik przestawił sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Przeprowadzone głosowanie jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło: sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe.

W dyskusji szerzej omówiono pomysł zorganizowania konferencji naukowej związanej z wysiłkiem militarnym Polaków w I wojnie światowej i odzyskaniem niepodległości w 1918.

Na spotkaniu w lutym br. zostanie podjęta decyzja odnośnie konferencji.

Na tym zebranie zakończono.

Na najbliższe spotkanie naukowe w dniu 15.01.2018 r. zostało zwołane walne zebranie członków SKMDMP zostanie ono poświęcone podsumowaniu aktywności stowarzyszenia w roku 2017 i przedstawienie planu na rok 2018.

 

W dniu 20.03.2017 r. miało miejsce Walne Zebranie członków SKMDMP, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności za rok 2016 i uchwalono absolutorium dla Zarządu.

Przyjęto również propozycję, by bezpośrednio po prelekcji wygłoszonej w ramach spotkania naukowego odbywały się tradycyjne spotkania klubowe (do chwili obecnej zawieszone), a w przyszłości, gdy będzie takie życzenie, miały formę oddzielnych spotkań.

Przyjęto również propozycję zorganizowania dla członków SKMDMP wycieczki historyczno – kolekcjonerskiej poza granice Warszawy.


img,gcsi,5A61F7A1D9DAAA769FA9D07EF23E835693B52697,mpid,8,maxwidth,964,maxheight,707

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w Pułtusku dnia 31 stycznia 2017 roku

Ś. P. Edwarda Malinowskiego

wybitnego na swym terenie kolekcjonera militariów i jednego z niewielu w kraju udostępniającego swój zbiór w muzeum otwartym przez siebie w miejscu zamieszkania.

Ś.P. Edward związał się z naszym środowiskiem przed 35 laty jako zaawansowany już kolekcjoner i muzealnik amator. Posiadał legitymację i odznakę naszego Klubu o numerze 175. W pamięci wielu z nas pozostanie Jego gościnność i przychylność oraz stała chęć dzielenia się wiedzą o tradycji rodzimego 13 pp z Pułtuska, której do końca pozostał wierny.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci !

Bogusław Perzyk

prezes Stowarzyszenia KMDMP

 


Na spotkaniu w marcu oprócz prelekcji odbędzie się również Walne Zebranie SKMDMP poświęcone oficjalnemu podsumowaniu działalności w roku 2017, w tym przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności oraz omówienie i zatwierdzenie planu działania na rok bieżący.

Zarząd zwraca się z prośbą do członków o zgłaszanie wniosków dotyczących planów działań na rok 2017 i lata następne.

Do chwili obecnej zgłoszono następujące propozycje:

Warto, pochylić się nad tymi propozycjami i rozważyć je.


Zarząd Stowarzyszenia w uznaniu wybitnych zasług nadał honorową odznakę wieloletniemu prezesowi Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich i pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Maciejowi Prószyńskiemu. Wręczenie szczerozłotej odznaki nastąpiło w dniu 19.12.2016 na spotkaniu naukowym.

wreczenie-zlotej-odznaki-2016-007

Prezes Stowarzyszenia Bogusław Perzyk wręcza Maciejowi Prószyńskiemu dyplom honorowej odznaki SKMDMP